Privacy Policy

Privacyverklaring

Happy CustomerCare (hierna: ‘wij’ of ‘ons’) hecht belang aan de bescherming van uw privacy. Happy CustomerCare verwerkt de persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden enkel gebruikt op de manier zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

In deze Privacyverklaring lichten wij toe:
1. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?
3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
4. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
6. Wat zijn uw rechten?
7. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
8. Beveiliging
9. Websites van derden
10. Cookieverklaring
11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
12. Vragen

1. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op degenen
van wie wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

● Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een
IP adres;
● Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
● Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van het leveren van onze diensten, zoals
uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, en alle overige door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens;
● Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij
kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna
worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u
verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens
op onze website of door ons een mail te sturen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit
andere bronnen, zoals het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
● Om onze klantenservice diensten te verlenen;
● Om geleverde diensten te factureren;
● Voor marketing activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere
marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
● Voor het behandelen van uw informatie-aanvraag over onze diensten;
● Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de
website te analyseren en te verbeteren.

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen uit
de AVG:

● De uitvoering van een overeenkomst;
● Uw toestemming;
● Gerechtvaardigd belang.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij verwijderen uw persoonsgegevens als u uw
toestemming heeft ingetrokken of als u voor opt-out heeft gekozen.

6. Wat zijn uw rechten?
Op grond van de privacyregelgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. Zo kunt u
bijvoorbeeld verzoeken om:
● Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
● Het recht op verbetering of aanvulling van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
● Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

Tevens kunt u eerder verleende toestemming intrekken. Voor meer informatie over de rechten die u
kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen wij u ook graag naar de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens. In enkele gevallen heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
Voor de levering van onze klantenservice diensten kan het nodig zijn uw persoonsgegevens met
anderen te delen. Uw persoonsgegevens zijn enkel op een ‘need to know’ basis inzichtelijk voor de
daartoe door ons geautoriseerde personen die werkzaamheden verrichten om onze klantenservice
diensten te kunnen verlenen. Buiten de in deze Privacyverklaring genoemde situaties, zullen wij uw
persoonsgegevens niet bekendmaken of delen met derden.

8. Beveiliging
Wij doen ons best om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Websites van derden
Op onze website staan hyperlinks naar websites van andere organisaties. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud en diensten van dergelijke partijen. Evenmin zijn wij
verantwoordelijk voor het privacybeleid of cookiebeleid van dergelijke partijen.

10. Cookies
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een
webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. De hiermee verzamelde gegevens zijn niet te
herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij maken gebruik van twee soorten
cookies:

● Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van
de website;
● Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om de website en bijbehorende
statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit
kan echter wel invloed hebben op het functioneren van onze website.

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2020. Wij behouden ons het recht voor
deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook eenzijdig te wijzigen of
aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze
pagina regelmatig te raadplegen.

12. Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met
ons opnemen via het contactformulier op deze website.