Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

De onderstaande begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Aanbod: een eenzijdige rechtshandeling van Happy CustomerCare tot het leveren van Diensten die bij aanvaarding daarvan tot een Overeenkomst leidt.

 2. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals opgenomen in dit document.

 3. Dagen: iedere kalenderdag

 4. Dienst of Diensten: de dienst die Happy CustomerCare levert, inhoudende van het uitvoeren van de klantenservice voor de Opdrachtgever. Hieronder valt niet het beheren van de sociale media kanalen (lees: het posten van berichten of het bijhouden van reacties onder berichten of advertenties) van de Opdrachtgever anders dan het beantwoorden van inkomende (messenger) berichten in het postvak-in.

 5. Happy CustomerCare

 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Happy CustomerCare een Overeenkomst heeft gesloten ter uitvoering van de klantenservice diensten.

 7. Opdracht/Overeenkomst (van Opdracht): de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Happy CustomerCare zich verplicht de klantenservice diensten te leveren ten behoeve van de Opdrachtgever.

 8. Partij of Partijen: de Opdrachtgever of Happy CustomerCare of beide.

 9. Schriftelijk: tekst op een fysieke gegevensdrager zoals papier. Een e-mail kan tevens als schriftelijk worden aangemerkt, mits de identiteit van de partij duidelijk is en de e-mail een elektronische handtekening bevat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Happy CustomerCare, op elke dienst die Happy CustomerCare levert en op iedere Opdracht die aan Happy CustomerCare wordt verstrekt en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten.

 3. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Happy CustomerCare aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden zijn in te zien. Indien noodzakelijk zal Happy CustomerCare deze Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden aan de Opdrachtgever.

 5. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kunnen de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

 6. Indien Happy CustomerCare van Opdrachtgever niet heeft gevorderd om deze Algemene Voorwaarden na te leven, neemt dit het recht van Happy CustomerCare niet weg om dit alsnog te doen.

 7. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is voorzien, dient deze situatie te worden beoordeeld in het licht van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Het Aanbod

 1. Het Aanbod bevat een vrijblijvende, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De omschrijving van de diensten is voldoende gedetailleerd zodat voor de Opdrachtgever een goede beoordeling van het Aanbod mogelijk is.

 2. Happy CustomerCare behoudt zich het recht voor om een Aanbod te allen tijde in te trekken. Deze intrekking is vormvrij.

 3. Indien blijkt dat door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Happy CustomerCare het recht de prijzen hierop aan te passen.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een Aanbod heeft aanvaard door hiervan een schriftelijke bevestiging aan Happy CustomerCare te zenden.

 2. Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Happy CustomerCare een elektronische bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding voordat de Overeenkomst tot stand komt.

 3. Happy CustomerCare behoudt zich het recht voor om de (ondertekende) Overeenkomst binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen zonder opgaaf van redenen.

 4. Het herroepingsrecht van de Opdrachtgever is uitgesloten vanaf het moment dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt. De uitvoering van de Overeenkomst vangt doorgaans aan daags nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft aanvaard.

 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers is ondertekend, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 6. De Overeenkomst mag slechts met wederzijds goedvinden worden gewijzigd.

 

Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan, afhankelijk van de wensen van de Opdrachtgever, voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden afgesloten.

 2. De minimumduur van de Overeenkomst is 1 maand met een minimumafname van 15 uur per maand, en kan gedurende deze periode niet worden opgezegd.

 3. De Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt, na het verloop van de afgesproken looptijd, steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij

 1. er reeds een andere termijn is afgesproken in de Overeenkomst;

 2. de Opdrachtgever binnen 30 dagen voor het aflopen van de 3 maanden termijn, zoals bedoeld in lid 2, schriftelijk aan Happy CustomerCare kenbaar maakt een andere verlengingstermijn van de Overeenkomst te willen afspreken;

 3. de Opdrachtgever binnen 30 dagen voor het aflopen van de 3 maanden termijn, zoals bedoeld in lid 2, schriftelijk aan Happy CustomerCare kenbaar maakt de Overeenkomst te willen beëindigen.

4. Indien de Overeenkomst reeds tweemaal stilzwijgend is verlengd voor de duur van 12 maanden, gaat de Overeenkomst over in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Happy CustomerCare spant zich in om de dienst met de grootste zorgvuldigheid, kwaliteit en continuïteit te leveren. Happy CustomerCare kan daartoe echter geen garanties bieden en committeert zich uitsluitend tot een inspanningsverplichting.

 2. Happy CustomerCare is niet verplicht om eventuele aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen indien deze afwijken van hetgeen dat is overeengekomen. Indien Happy CustomerCare besluit om aanvullende aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen die afwijken van wat reeds is overeengekomen, behoudt zij het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

 3. Happy CustomerCare is bevoegd om ter uitvoering van een Opdracht derden (lees: freelancers en ZZP’ers) in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Happy CustomerCare een derde inschakelt, zal zij hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 4. Happy CustomerCare behoudt zich het recht voor om de door haar gebruikte systemen, websites en diensten (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen om deze systemen te onderhouden, verbeteren of aan te passen.

 

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle aangeboden prijzen van Happy CustomerCare, bijvoorbeeld op websites, in berichten op sociale mediakanalen, in folders of in andere berichtgeving, zijn onder voorbehoud van (spel)fouten. Het is aan Happy CustomerCare om te concluderen wanneer er sprake is van een dergelijke fout. Voor de gevolgen van een fout in de aangegeven prijs is Happy CustomerCare niet aansprakelijk.

 2. De prijs wordt vastgelegd in een afgesproken uurtarief. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een schatting of voorspelling van de kosten die de uitvoering van de dienst met zich mee kan brengen.

 3. Alle door Happy CustomerCare in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege verplichte belastingen of heffingen.

 4. Happy CustomerCare heeft te allen tijde het recht om de tarieven te verhogen en een actieprijs in te trekken. Indien de prijsverhoging maximaal 5% bedraagt, leidt dit voor de Opdrachtgever niet tot de mogelijkheid de Overeenkomst per direct op te zeggen.

 5. Partijen kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Happy CustomerCare begint dan slechts met de uitvoering van de dienstverlening indien het betreffende voorschot is betaald.

 

Artikel 8. Facturatie

 1. De kosten die verschuldigd zijn voor de door Happy CustomerCare geleverde diensten worden door middel van een factuur maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

 2. Een voorschot kan voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst in rekening worden gebracht.

 3. Bij gebreke van tijdige betaling is Happy CustomerCare zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de Opdrachtgever in rekening te brengen vanaf de eerste verzuimdag van betaling tot aan de dag van de voldoening van de geldsom. Tevens heeft Happy CustomerCare het recht om conform artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk wetboek buitengerechtelijke incasso diensten in te schakelen en het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag te vermeerderen volgens de berekeningen uit artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Overige in redelijkheid gemaakte kosten, de gerechtelijke kosten en kosten gemaakt ter uitvoering van een gerechtelijk vonnis ter verhaal van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, komen tevens voor rekening van de Opdrachtgever.

 4. Indien de Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd, worden de kosten die verschuldigd zijn voor de door Happy CustomerCare geleverde Diensten direct opeisbaar.

 5. Happy CustomerCare mag te allen tijde haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de Opdrachtgever een factuur niet (tijdig) betaalt. Happy CustomerCare is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever of schade van derden die voortvloeit uit een dergelijke opschorting of beëindiging van de dienstverlening.

 

Artikel 9. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever en Happy CustomerCare kunnen ieder de Overeenkomst voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 2. De Opdrachtgever en Happy CustomerCare zijn ieder bevoegd om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien

 1. aan een Partij surséance van betaling wordt verleend, een partij faillissement heeft aangevraagd of failliet wordt verklaard;

 2. een Partij wordt overgedragen of haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst overdraagt.

Indien een situatie uit sub a of b zich voordoet, is Happy CustomerCare niet gehouden tot restitutie van reeds ontvangen bedragen en/of betaling van schadevergoeding.

 

Artikel 10. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht om de juiste en correcte (verzochte) informatie, bescheiden en documenten te verstrekken aan Happy CustomerCare die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt en Happy CustomerCare niet over kan gaan tot een goede dienstverlening, is Happy CustomerCare hiervoor niet aansprakelijk en komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 2. Happy CustomerCare is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie te controleren en is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie.

 3. Op de Opdrachtgever rust een zogeheten ‘actieve informatieplicht’ die inhoudt dat de Opdrachtgever Happy CustomerCare te allen tijde actief op de hoogte dient te stellen van veranderingen in het aantal orders of de gemaakte advertentiekosten. Happy CustomerCare mag te allen tijde haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de Opdrachtgever deze informatieplicht niet naleeft.

 4. De Opdrachtgever dient de afspraken uit de ‘Dropshipper Quality Level Agreement’ na te komen. Indien de Opdrachtgever deze afspraken niet nakomt, heeft Happy CustomerCare te allen tijde het recht om haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen en Happy CustomerCare is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze opschorting of beëindiging.

 5. Indien Happy CustomerCare om aanvullende informatie vraagt en de Opdrachtgever deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft Happy CustomerCare het recht om haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder hiervoor aansprakelijk te zijn.

 6. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de opslag van data, content en (persoons)gegevens, alsmede voor het verzorgen van de juiste beveiliging voor diens ICT-omgeving.

 7. Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht en tot twee jaar na het beëindigen van deze Overeenkomst niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer, medewerkers of Opdrachtnemers van Opdrachtnemer te benaderen en zakelijk contact met hen te hebben met als doel om de medewerker voor diens eigen onderneming, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, werkzaamheden te laten uitvoeren.

 8. Indien Opdrachtgever het bepaalde in lid 7 overtreedt, verbeurt hij, nadat hij ingebreke is gesteld, op grond van het bovenstaande een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) ten behoeve van Opdrachtnemer voor elke overtreding; onverminderd alle verdere rechten van Opdrachtnemer ingevolge de onderhavige Overeenkomst en ingevolge de wet om de overtreding te doen beëindigen.

 

Artikel 11. Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Happy CustomerCare is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of samenhangt met de uitvoering van de Opdracht, ook indien de Opdracht of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden niet tijdig, niet correct, niet of niet volledig worden uitgevoerd.

 2. Bij het inschakelen van derden is Happy CustomerCare tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde of schade veroorzaakt door deze derde. Happy CustomerCare heeft tevens de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 3. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Happy CustomerCare, dient de Opdrachtgever Happy CustomerCare binnen 14 dagen na de ontdekking van de tekortkoming schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient in de tekortkoming in deze schriftelijke ingebrekestelling voldoende duidelijk, gedetailleerd en nauwkeurig te omschrijven, zodat Happy CustomerCare de mogelijkheid heeft daar adequaat op te reageren. Happy CustomerCare is slecht gehouden tot het betalen van een schadevergoeding indien de Opdrachtgever Happy CustomerCare binnen de aangegeven termijn in gebreke heeft gesteld en Happy CustomerCare deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld.

 4. In het geval dat Happy CustomerCare aansprakelijk is voor directe schade of indirecte schade die voortvloeit uit de Overeenkomst, is deze aansprakelijkheid en het bedrag van eventuele schadevergoeding beperkt tot het totale bedrag dat Happy CustomerCare aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd (en geïnd) in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 5. Happy CustomerCare is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever zoals (niet uitputtend) gevolgschade, directe schade, indirecte schade, bedrijfsschade in welke vorm dan ook, reputatieschade, naamsschade, winstderving, verliezen, belastingschade, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, gemiste besparingen, renteschade of immateriële schade.

 6. Happy CustomerCare is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek in de functionaliteit of beschikbaarheid van diensten van derden, zoals (niet uitputtend) Shopify, Plug & Play, WooCommerce, WordPress en andere website hosts, Trengo of Sociale media kanalen zoals (niet uitputtend) Facebook en Instagram.

 7. Happy CustomerCare is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gehele of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van haar dienstverlening.

 8. De Opdrachtgever vrijwaart Happy CustomerCare en alle aan Happy CustomerCare verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een Opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien er sprake is van een overmachtssituatie waardoor Happy CustomerCare haar Diensten niet of niet volledig kan leveren, is zij daarvoor niet aansprakelijk.

 2. Onder overmacht wordt onder andere (niet uitputtend) verstaan: (a) stroomstoringen, (b) storing of gebrekkigheid van de programmatuur in de communicatiediensten van derden, (c) storingen, extern onderhoud of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, (d) netwerkaanval, SYN flood, DoS of DDoS- attacks, (e) binnenlandse onrust, (f) mobilisatie, (g) oorlog, (h) staking, (i) uitsluiting, (j) bedrijfsstoornissen, (k) brand, (l) overstroming, (m) extreme weersomstandigheden (n) pandemie/het uitbreken van een virus.

 3. Happy CustomerCare zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de door haar geleverde Diensten, de Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking van de dienstlevering.

 4. In geval van overmacht hebben beide partijen na 1 maand het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Eventuele kosten die gemoeid zijn met deze ontbinding en verliezen die hieruit voortvloeien, komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij schriftelijk of mondeling in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De vertrouwelijkheid van de informatie vloeit voort uit de Overeenkomst en de vertrouwelijkheid van informatie moet eveneens worden aangenomen indien de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt kan worden.

 2. De geheimhoudingsplicht ziet niet op informatie die openbaar of algemeen bekend is of op informatie die Happy CustomerCare buiten de Overeenkomst om heeft verkregen.

 3. De geheimhoudingsplicht strekt zich uitdrukkelijk uit tot alle ontworpen of ter beschikking gestelde teksten, documenten, Quick-replies, offertes en alle overige materialen en ontwerpen van Happy CustomerCare. Deze materialen mogen door Opdrachtgever met niemand gedeeld worden.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Happy CustomerCare, die onder andere liggen op (niet uitputtend) alle in het kader van de levering van de dienst van Happy CustomerCare ontworpen of ter beschikking gestelde teksten, documenten, Quick-replies, offertes, alle overige materialen en ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Happy CustomerCare.

 2. Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging, openbaarmaking of wijziging van de materialen uit lid 1, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht respectievelijk een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Happy CustomerCare. Een dergelijke schending leidt tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per inbreukmakende handeling die betaald dient te worden aan Happy CustomerCare. Dit onverminderd het recht van Happy CustomerCare om haar schade vergoed te krijgen en een inbreuk te doen beëindigen via een gerechtelijke procedure.

 

Artikel 15. Communicatiediensten van derden

 1. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Happy CustomerCare bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor de opslag van gegevens.

 2. De Opdrachtgever dient zelf een account aan te maken en een contract af te sluiten bij de aangegeven dienst en is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de bijbehorende kosten en het doorvoeren van de juiste (facturatie)instellingen. Happy CustomerCare is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

 

Artikel 16. Privacy 

 1. Indien Happy CustomerCare persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een Opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van Happy CustomerCare. De privacyverklaring is te raadplegen op www.happycustomercare.nl/privacy-policy/.

 2. Indien bij de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens verwerkt worden, treedt Happy CustomerCare op als verwerker en de Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Partijen zullen indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst afsluiten.

 

Artikel 17. Klachten en opmerkingen

 1. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst door Happy CustomerCare, kan de Opdrachtgever een Schriftelijke klacht indienen.

 2. Happy CustomerCare streeft ernaar om deze klacht binnen 14 dagen van een antwoord te voorzien.

 3. Partijen spannen zich in om samen tot een redelijke oplossing te komen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Happy CustomerCare wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Happy CustomerCare voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 2. Alle geschillen zoals bedoeld in lid 1, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Haarlem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Artikel 19. Wijzigingen

Happy CustomerCare is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de Opdrachtgever bericht.